יח

יח וכל מקום שקביעותם מועלת לצרפם לברכה אחת מצוה שאחד מברך לכולם ולא כל אחד בפני עצמו משום שנאמרקצ ברוב עם הדרת מלךקצא ומכל מקום רשאים הם לקבוע יחד על דעת שלא להצטרף כמו שיתבאר בסי' רי"גקצב ולפיכך נהגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו משום שההמון לא היו נזהרים מלהשיח בין שמיעת הברכה להטעימהקצג לכן הנהיגו לברך כל אחד לעצמוקצד וכיון שנהגו כן הרי זה כאילו היתה דעתם בפירוש בקביעותם יחד שקובעים על דעת שלא להצטרף ופטורין מהידור זה:


קצ) משלי יד, כח.

קצא) ב"י סוף סי' קצג בשם תשובת ריב"א. ורמ"א שם ס"ב. וראה גם לקמן סי' ריג ס"ו.

קצב) סעיף ו. ושם מציין לסי' קצג שרובו של סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו.

קצג) והוי הפסק כדלעיל ס"י.

קצד) ט"ז סוף סק"ח. אלי' רבה סקי"ג.