יט

יט בני חבורה שאין ביניהם בעל הבית או שכולם בעלי בתים גדול בחכמה שבהם הוא הבוצעקצה משום כבודו או נותן רשות למי שירצהקצו ואם הם שוין ואחד מהם כהן מצוה להקדימוקצז ואם כהן עם הארץ והוא תלמיד חכם הוא קודם לוקצח ואסור לחכם להקדים את עם הארץ לפניוקצט דרך חוק ומשפט כהונה אלא א"כ מוחל לו ונותן לו רשות לברך בלא כהונתור כמו שיתבאר בסי' ר"ארא ואם הכהן ג"כ תלמיד חכם אלא שהישראל גדול ממנו טוב להקדימו להכהן אבל אינו חיוב בדבררב ואם מקדימו מאריך ימיםרג ואם יש ביניהם בעל הבית הוא קודםרד אפילו לכהן תלמיד חכםרה כדי שיבצע בעין יפהרו.

(אף שקדימת הכהן היא מן התורהרז מכל מקום מן הסתם מוחל לו הכהן בכבודורח בשביל זהרט ואף אם אינו מוחל לו אין לו קדימה בבציעה נגד בעל הבית שהרי ביד הבעל הבית שלא ליתן לו לאכול כלל שאין זה ממשפטי הכהונה להאכילם בחנם ואף אם הוא שכירו אינו מחויב ליתן לו כאן עכשיו אלא לאחר זמן או במקום אחר משא"כ בברכת המזון שכבר אכל ונתחייב בברכת המזון עם כולם יחד הוא קודם לכולם אם אינו מוחל להםרי).

ואם בא לחלוק כבוד לגדול ממנו רשאיריא וכן נהגוריב וכן החתן ביום חתונתו הוא קודם לכל לבצועריג אע"פ שיש שם גדולריד וכהן שכיון שהסעודה היא בשבילו ובידו לדחותה אין קדימה נגדו לשום אדם.

ומדת ענוה היא שאף שהבוצע הוא הגדול נוטל רשות מכל בני החבורה ואומר בתחלה ברשות מורי ורבותי כאלו הם גדולים ממנו ולהם נאה לברךרטו ונהגו ליטול רשות מכהן לברכת המזוןרטז וכן נכון שהרי מצוה להקדימו וא"כ אסור לברך בלא רשותו אלא א"כ גדול ממנו בחכמה ומכל מקום אין מועיל מה שאומר ברשות אם לא נתן לו הכהן רשותריז:


קצה) תוס' ברכות מו, א ד"ה לא. רמב"ם הל' ברכות פ"ז ה"ב. מרדכי שם רמז קסג. טור ושו"ע סי"ד. לבוש סי"ד.

קצו) משמעות הגמ' שם מו, סע"ב לענין בהמ"ז (ראה תוס' שם מז, א ד"ה והלכתא. לקמן רס"י רא. ובמרדכי מגילה פ"ד רמז תתכח מוכיח מזה אף לבוצע).

קצז) מגילה כח, א. תוס' שם ד"ה כי. רמ"א סי"ד.

קצח) ראה גם לעיל סי' קכח סי"א. לקמן סי' רא ס"ב. הל' ת"ת פ"ד ה"א.

קצט) מגילה כח, א. טור ושו"ע סי' רא ס"ב. מ"א סק"ל.

ר) מרדכי שם. שו"ע שם. וכדלעיל בסמוך שיכול ליתן רשות למי שירצה.

רא) ס"ב.

רב) תוס' מגילה שם ד"ה כי. מרדכי שם. רמ"א שם.

רג) מגילה שם. מ"א סקל"א.

רד) גמ' ברכות מו, א. טור ושו"ע סי"ד.

רה) טור ושו"ע שם (לענין גדול). שלטי גבורים למרדכי (ברכות פ"ו סק"ג). דרכי משה אות ט (לענין כהן).  שיירי כנסת הגדולה (הגה"ט אות י). עולת תמיד סק"כ. אלי' רבה סקכ"ב.

רו) ברכות שם.

רז) גיטין נט, ב. מ"א סי' רא סק"ד. וראה גם לקמן סי' רא ס"ג.

רח) ומחילתו מועילה, כדלעיל סי' קכח ס"ס וש"נ. וראה שלטי גבורים שם.

רט) היינו כדי שיבצע בעין יפה. ראה שיירי כנה"ג ועולת תמיד שם.

רי) ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 91.

ריא) משמעות הגמ' ברכות שם.

ריב) דברי חמודות ברכות פ"ז אות כב. מ"א סקל"ב.

ריג) ברכות מז, א. רש"י שם ד"ה קדים. תוס' שם ד"ה אין.

ריד) משמעות הגמ' שם. מ"א סקכ"ט.

רטו) אור זרוע ח"א סי' קעח. שבלי הלקט סי' קמ בשם רב האי גאון. רמ"א סי"ד. וכ"ה בכל בו רס"י כד לענין ברכת המוציא ובריש סי' כה לענין ברכת הזימון. וכ"ה נוסח הזימון בסידור: ברשות מרנן ורבנן ורבותי (וראה לקמן סי' קעד סי"א).

רטז) דברי חמודות שם אות מז. מ"א סקל"ג.

ריז) מ"א שם.