קסז מקום וזמן הבציעה ומי הוא הבוצע ובו כ"ג סעיפים:

ב

ב וכבוד הברכה היא לבצוע פרוסת הברכה במקום היפה שבפתכ והוא מקום שנאפה יפהכא ונתקשה יפה היטב מאפייה שהוא מובחר שבפתכב ולא ממקום הרךכג כגון אם הביאו לפניו פת פרוסה לא יבצע מאמצעיתה שהוא רך אלא יבצע מלמעלה שהוא מקום המובחר שבפת בפת שלםכד.

ויש אומריםכה שצריך לבצוע ממקום שמתחיל לקרום ולהתבשל תחלה כשנאפית הפת בתנור ובתנורים שלנו שמושיבין הפת על שולי התנור יש אומריםכו שצד העליון מתחיל להתבשל תחלה מחום אויר התנור ויש אומריםכז שצד התחתון מתבשל תחלה מחום שולי התנור שהיתה אש בוערת עליו ולצאת ידי שניהם יש לבצוע מצדי הפת ולחתוך מצד העליון ומעט מצד התחתוןכח אע"פ שהעיקר כסברא אחרונה אפילו בתנורים שבימיהם שהיתה אש בוערת בשולי התנור בשעת אפיית הפת שהיתה מדובקת בדפנותיו כמו שיתבאר בסימן רנ"דכט.

ויבצע בצד שכנגד המתבקע כי זה הצד התחיל לאפות ונדחקה העיסה עד שנתבקע הצד שכנגדול:


כ) טור. ט"ז סק"א.

כא) סנהדרין קב, ב וראה שם בגירסה ופי' הג'  שברש"י ד"ה מהיכא. רמב"ם הל' ברכות פ"ז ה"ג. טור ושו"ע ס"א.

כב) לבוש ס"א.

כג) מסכת דרך ארץ זוטא פ"ו ודרך ארץ רבה ספ"ו. ב"י ד"ה ויבצע. מ"א סק"א.

כד) רש"י שם. מ"א סק"ב.

כה) גמ' שם לפי גירסה הב' שברש"י שם. הגהות מיימוניות שם אות ג.

כו) הגהות מיימוניות שם בשם חכמי אשכנז.

כז) הגהות מיימוניות שם בשם סמ"ג מ"ע כז הל' שאר ברכות שבסעודה.

כח) מהר"מ מרוטנבורג בהגהות מיימוניות שם. רמ"א ס"א. מ"א סק"ב. וראה בדי השלחן סי' לז סק"ד. העו"ב (ירות"ו) ח"א ע' י.

כט) ס"ו וס"ט עפ"י גמ' שבת כ, א.

ל) או"ז ח"א סי' קמג הובא בדרכי משה סק"א ובמ"א שם.