כ

כ אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצעריח כגון אם הם רוצים לחתוך מן הלחם שבצע ממנו הבוצע ולטעום קודם שיטעום הוא אבל הוא לא יתן להם כלל קודם שיטעוםריט שלא להפסיק בשהיית נתינה זו בין ברכה לאכילה שלא לצורך שהרי הם אינם רשאים לטעום מה שנותן להם עד שיטעום הוא תחילהרכ.

ואם כל אחד אוכל מככרו ואין זקוקים לככר שביד הבוצע רשאין לטעום מככרותיהם קודם שיטעום הבוצע מככרורכא רק שימתינו עד שיכלה אמן מפי רוב העונים כמו שהבוצע צריך להמתין כמו שנתבאר למעלהרכב ובשבתרכג ויום טוברכד צריך להיות לפני המסובין לחם משנה חוץ ממה שלפני הבוצע ואז רשאין לטעום קודם הבוצע שאל"כ זקוקים הם לככר שלפני הבוצע לצאת בהן ידי חובת לחם משנהרכה (וגם בחול צריך להיות לפניהם ככר שלם כמו לפני הבוצע שאל"כ זקוקים הם לככר שלם שלפני הבוצע שכיון שיש על השולחן פת שלימה אסור לבצוע על הפרוסה אלא על דרך שיתבאר בסי' קס"חרכו).

ואם בא הבוצע לחלוק כבוד למי שגדול ממנו שיטעום תחילה הרשות בידורכז ויש חולקיןרכח:


ריח) ברכות מז, א. טור ושו"ע סט"ו. וכ"ה לקמן סי' עדר ס"ד. וכ"ה לקמן סי' קצ סוף ס"ה לענין יין קידוש.

ריט) ב"ח ד"ה ואין המסובין. ט"ז סקט"ו. ועי' לקמן סי' קצ ס"ה לענין יין קידוש דלא הוי הפסק.

רכ) ט"ז שם.

רכא) ירושלמי ברכות פ"ו ה"א. תוס' ברכות מז, א ד"ה אין (שכן נהג רבנו שמשון). רא"ש שם פ"ז סי' טו. טור ושו"ע שם.

רכב) ס"ג. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 92.

רכג) תוס' פסחים קו, א סד"ה הוה. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

רכד) כדלעיל ס"ג. לקמן סי' תעה ס"ג. סי' תפב ס"ד. וראה מכילתא ופרש"י בשלח טז, כו. רמב"ם פ"ז מהל' ברכות ה"ד. טוש"ע סי' תקכט ס"א.

רכה) וכ"ה לקמן סי' רעד ס"ד.

רכו) ס"א-ב. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 92.

רכז) הרב רבנו יונה ברכות מז, א ד"ה ואם בא. תוס' ברכות שם בשם השר מקוצי.

רכח) ב"י ד"ה ואין המסובין בדעת הרמב"ם שם ה"ה (אבל בכסף משנה שם פירש אחרת בדברי הרמב"ם). "ויש מפרש" בתוס' ברכות שם. רשב"א שם ד"ה ומכאן. רמ"א סט"ו.