כא

כא הבוצע הוא פושט ידו תחלהרכט לקערה לאכולרל ואם בא לחלוק כבוד למי שגדול ממנו רשאירלא.

הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד והאחר נוטלה בידו אלא א"כ האוכל הוא אבלרלב וכל אלו ממנהגי דרך ארץ שנהגו חכמי ישראל בסעודהרלג ובשבת אין אבילות נוהגתרלד.

ויזהר הבוצע שלא יזרוק חתיכת המוציא לפני המסוביןרלה שאסור לזרוק הפתרלו אפילו על השולחן כמו שיתבאר בסי' קע"ארלז:


רכט) גמ' שם מז, א.

רל) "ויש מפרש" בתוס' שם ד"ה אין. ב"י שם בדעת הרמב"ם שם. טור ושו"ע סי"ז.

רלא) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

רלב) הלכות גדולות ברכות פ"ו (ח, ב). רמב"ם שם. ילקו"ש משלי רמז תתקמז. כסף משנה שם בשם איכה רבתי. שו"ת הרשב"א ח"א סי' רעח ("מקור ידוע היה לי בזה ושכחתיו"). שו"ע סי"ז.

רלג) ע"פ לשון הרמב"ם שם ה"א. וראה גם לעיל ס"ד.

רלד) הלכות גדולות שם. ילקו"ש שם. ה"ר מנוח בספר המנוחה שם הובא בכס"מ שם ובבדק הבית סוף הסימן. מ"א סקל"ט.

רלה) מ"א סקל"ח.

רלו) ברכות נ, ב. רמב"ם שם ה"ט. טור ושו"ע סי' קעא ס"א. וראה לקמן סי' קפ סעי' ד-ה בענין פירורים פחות מכזית.

רלז) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה ב"י שם ד"ה ומ"ש רבנו ואין נוטלין. מ"א שם סק"א.