כב

כב טוב ליזהר שלא להאכיל פרוסת הבציעה לנכרי או לבהמה ועוףרלח משום כבוד הברכהרלט ויש לאכלה קודם שיאכל פת אחרת כדי שתהא נאכלת לתיאבוןרמ משום חיבוב מצוהרמא ויש אומריםרמב שטוב לאכלה בסוף הסעודה והרוצה לצאת ידי שניהם יאכל קצת בתחילה וקצת בסוףרמג:


רלח) ספר המנהגות לרבינו אשר מלוניל (הל' ברכת המזון). הובא בארחות חיים הל' סעודה אות יג. כל בו ריש סי' כד. אבודרהם (ע' שטז). ט"ז סקי"ח. מ"א סקמ"ב. וראה גם ס' חסידים סי' תתפח.

רלט) ראה ט"ז שם.

רמ) שבלי הלקט סי' קמב בשם רבי אביגדור כ"ץ בשם רבי יצחק (שמחה) משפירא. הובא באגור סי' רו. רמ"א ס"כ.

רמא) ב"י בסוף הסימן.

רמב) ספר חסידים שם.

רמג) של"ה שער האותיות אות ק (פא, ב) ד"ה הרי כמה קדושות. מ"א שם.