ו

ו אין לברך המוציא קודם שיתפוס הלחם בידועט כמו שאין מברכין על המצות אלא סמוך לעשייתןפ כשהמצוה מזומנת בידו לעשותהפא ולא קודם לכן כמו שנתבאר בסימן כ"הפב (ואם בירך ואח"כ נטלו בידו א"צ לחזור ולברך אבל אם בירך ואח"כ הביאוהו לפניו צריך לחזור ולברך כמו שיתבאר בסי' ר"ופג):


עט) רוקח סי' שכט. שו"ע ס"ג.

פ) מ"א סק"ט. וראה אהלי שם ח"ט ע' צט.

פא) תוס' סוכה לט, א ד"ה עובר.

פב) סי"ז. וראה גם לעיל סי' ח ס"ב. לקמן סי' תרנא סי"ז.

פג) ריש סעיף ט וש"נ. וראה גם שם סי"א.