ז

ז צריך שיתפוס הלחם בימינו שכל דבר שמברכין עליו צריך לאחוז בימין בשעת הברכהפד וטוב שיתן עליו שתי ידיו שיש בהן י' אצבעות כנגד י' מצות התלויות בפתפה לא תחרוש בשור ובחמור זריעת כלאים לקט שכחה ופיאה בכורים תרומותפו מעשר ראשון ושני וחלה ולכך יש י' תיבות בברכת המוציאפז וי' תיבות בפסוקפח מצמיח חציר לבהמה וי' תיבות בפסוקפט עיני כל אליך ישברו וי' תיבות בפסוקצ ארץ חטה כו':


פד) ברכות מג, ב וברש"י שם ד"ה שמן בימינו. טור ושו"ע סי' רו ס"ד. וראה גם לקמן שם ס"ח. לוח ברה"נ פ"ו ה"ד. סדר ברה"נ פ"ט ה"ד.

פה) רוקח סי' שכט ושבלי הלקט סי' קמא (שם מונה גם "מעשר עני" ונשמט "בכורים") ע"פ ירושלמי חלה ספ"א (שם מונה גם "בל תחסום" ונשמט "בכורים"). טור ושו"ע ס"ד.

פו) לכלול גם תרומת מעשר (שם ושם: תרומה).

פז) רוקח ושבלי הלקט שם. טור ושו"ע שם.

פח) תהלים קד, יד. רוקח ושבלי הלקט שם. טור ושו"ע שם.

פט) שם קמה, טו. טור ושו"ע שם.

צ) דברים ח, ח. טור ושו"ע שם.