ח

ח לא יתחיל לברך עד שיביאו לפניו מלח או ליפתןצא ללפת בו פרוסה של ברכהצב כדי שתהא נאכלת בטעם משום כבוד הברכהצג ואפילו אם יתאחר הדבר עד שיביאו ואם המסובין רבים צריך להמתין עד שיביאו לפני כל אחד ואחדצד שהם יוצאים ידי חובתם בברכתו וצריכים לטעום מיד אחר ברכתו כמו שיתבארצה ואם היא פת נקיהצו או מתובלת בתבלין או במלח כעין שלנוצז או שנתכוין לאכול פת חריבהצח א"צ להמתין ואם רוצה להמתין הרשות בידוצט ואין לחוש להפסק בין נטילה להמוציא כיון שהוא לצורך הסעודה אף על פי שאינו לצורך המוציאק.

מכל מקום נהגו להניח מלח על השולחןקא לפי שהשולחן דומה למזבחקב והאכילה כקרבן ונאמרקג על כל קרבנך תקריב מלח וכשישראל יושבים על השולחן וממתינים זה על זה עד שיטלו ידיהם והם בלא מצות השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהםקד לכן מצוה להניחו על השולחן אפילו לא יאכלו ממנוקה ועל פי הקבלהקו יש לטבל פרוסת הבציעה במלחקז ג' פעמיםקח.

וכיון שהשולחן דומה למזבח טוב ליזהר שלא להרוג עליו כנהקט (אבל לזרוק עליו כנה אין לחוש שהרי בית הכנסת שקדושתו חמורה שאסור לאכול בוקי ואעפ"כ יכול לזרוק בו כנה שלא בשעת התפלה כמו ש[נ]תבאר בסימן צ"זקיא):


צא) ברכות מ, א. רמב"ם שם פ"ז ה"ג. טור ושו"ע ס"ה. וראה ערוך ערך בשש דמיירי בברכה, וכ"ה משמעות מ"א סקי"ב.

צב) טור ושו"ע שם.

צג) ראה רש"י ברכות שם ד"ה הביאו מלח.

צד) ברכות שם. רמב"ם שם. ט"ז סק"ה. מ"א סקי"א.

צה) ס"י.

צו) רש"י שם ד"ה בשש. טור ושו"ע שם.

צז) מרדכי ברכות רמז קל. טור ושו"ע שם.

צח) רמב"ם שם. שו"ע שם.

צט) אופן הא' באור זרוע ח"א סי' קמא (הובא בדרכי משה סק"ה). מ"א סקי"ב.

ק) מ"א שם. וראה גם לעיל סי' קסו.

קא) שבלי הלקט סי' קמא בשם הגאונים. רמ"א שם.

קב) ברכות נה, א. וראה גם לקמן סי' קפ ס"ו.

קג) ויקרא ב, יג.

קד) מדרש הובא בתוס' ברכות מ, א ד"ה הבא. ב"י שם. מ"א סקי"ד. וראה רמ"א שם.

קה) מ"א סקט"ו.

קו) שער המצות עקב (מ, ב). הובא במ"א שם.

קז) ולא לזרוק המלח על הפרוסה (ס' המנהגים - חב"ד ע' 21).

קח) אור צדיקים למהר"ם פאפירש סי' כג אות יז. סידור האריז"ל. סידור הרש"ש. וראה גם שער המצות שם. וראה גם ספר המנהגים - חב"ד שם.

קט) ספר חסידים סי' קב. הובא במ"א סקי"ג.

קי) רמב"ם הל' תפלה פי"א ה"ו. טור ושו"ע סי' קנא ס"א.

קיא) ס"ג. וברמ"א שם ס"ג.