ט

ט ואחר הברכה יאכל מיד ולא ישיח בין ברכה לאכילה ואם שח צריך לחזור ולברךקיב אלא אם כן היתה השיחה בדברים שהם מעניני הדבר שמברך עליו כגון שאמר הביאו מלח או ליפתןקיג ואפילו פת שלנו שא"צ מלחקיד מכל מקום כיון שהוא חפץ לאכול על ידי טיבול במלח הרי זה מעניני הסעודהקטו וכן אם אמר תנו לפלוני לאכולקטז.

ואפילו אם אמר תנו מאכל לבהמהקיז צורך הסעודה הוא ואינו חשוב הפסק לפי שאסור לאכול קודם שיתן לבהמתו שנאמרקיח ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואחר כך ואכלת ושבעתקיט אבל לשתות אדם קודםקכ כמו שמצינו ברבקה שאמרהקכא שתה וגם גמליך אשקה וכן אכילת עראי ואין בה כדי שביעה יש מי שמתירקכב קודם שיתן לבהמתו ואעפ"כ כיון שהוא צורך הסעודה אע"פ שאינו צורך אכילת פרוסה של ברכה אינו חשוב הפסקקכג בדיעבד אבל לכתחלה אסור להשיח אפילו לצורך פרוסה של ברכהקכד ואפילו בעודו לועס עד שיבלעקכה ואם שח בעודו לועס בדבר שאינו מענין צרכי הסעודה אפשר שצריך לחזור ולברךקכו שהרי הברכה אינה אלא על הבליעה ולא על הלעיסה שהלועס ואינו בולע א"צ לברך כמ"ש סי' ר"יקכז.

וצריך ליזהר ג"כ שלא לילך ממקום למקום עד שיבלע כי הליכה ממקום למקום חשובה הפסקקכח אלא אם כן היא לצורך האכילה שאז מותר לכתחילה אם אי אפשר בענין אחר כגון שאי אפשר לו לברך במקום אכילתו לפי שאינו נקיקכט שכיון שאי אפשר לו לאכול בענין אחר הרי זה כדיעבד והוא שב' המקומות הם בבית אחד כמו שנתבאר בסימן קע"חקל:


קיב) ברכות מ, א. טור ושו"ע ס"ו. וראה גם לקמן סי' רו ס"ג.  סי' רעא סוף סט"ו. וכ"ה בלוח ברה"נ רפ"ו. סדר ברה"נ רפ"ט. וכמו שהוא בבברכת המצות, כדלעיל סי' כה סי"ח-כ. לקמן סי' תלב ס"ו.

קיג) ר' יוחנן שם. טור ושו"ע שם.

קיד) כדלעיל ס"ח.

קטו) ב"י ד"ה ויאכל. ב"ח ד"ה ויאכל. ט"ז סק"ז.

קטז) רמב"ם פ"א מהל' ברכות ה"ח. שו"ע שם.

קיז) רב ששת בגמ' שם. טור ושו"ע שם.

קיח) דברים יא, טו.

קיט) ברכות שם. טור. מ"א סקי"ח. וראה הל' צער בעלי חיים בקו"א אות ג שזה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.

קכ) ספר חסידים סי' תקלא. מ"א שם.

קכא) בראשית כד, יד. ראה פרמ"ג (משבצות זהב).

קכב) ט"ז סק"ז.

קכג) ב"י שם. ט"ז שם. מ"א סקי"ז.

קכד) כל בו סי' כד (יז, א) הובא בב"י ד"ה כתב הכל בו. רמ"א ס"ו.

קכה) של"ה שער האותיות אות ק (פא, ב) בהגהה ד"ה דין פשוט. וכ"ה בלוח ברה"נ שם. סדר ברה"נ שם.

קכו) של"ה שם ד"ה ואע"פ. מ"א סקט"ז. וכ"ה בלוח ובסדר ברה"נ שם: יש להסתפק אם צריך לחזור ולברך.

קכז) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה שו"ע שם ס"ב ובמ"א שם סק"ט.

קכח) לכתחלה - אפי' לענין הפסק בין נט"י לסעודה כדלעיל סי' קסו. ועי' לעיל סי' קד ס"ב וש"נ. ועי' תהלה לדוד סי' קסו סק"ג. מחשבת חיים ע' קלה.

קכט) ראה לקמן סי' קפה ס"ג.

קל) ס"א. לענין הפסק באמצע אכילה, וכ"ש כאן לענין הפסק בין ברכה לאכילה.