ז

ז ברכת המוציא אין לה שיעור שאפילו אינו רוצה לאכול אלא פירור פחות מכזית צריך לברך המוציאנט ולא נתנו שיעור כזיתס אלא בברכת המזוןסא ושאר ברכות אחרונות אבל לא בברכה ראשונהסב שאסור ליהנות מהעולם הזה אפילו משהו בלא ברכהסג.


נט) ירושלמי ברכות פ"ו ה"א. רמב"ם הל' ברכות פ"ג הי"ב. טור ושו"ע ס"ט. וראה גם לעיל סי' קסז ס"ד. לקמן סי"ט. סי' תעה ס"ה.

ס) ברכות לט רע"א (ממשנה כלים פי"ז מ"ח) וברש"י שם ד"ה כזית.

סא) כדלקמן סי' קפד ס"ב וש"נ.

סב) תוס'  ברכות לט, א ד"ה בצר. ורא"ש שם פ"ו סי' טז. ורמב"ם שם פ"א ה"ב ופ"ג שם. ושאר פוסקים. טור ושו"ע ריש סי' רי. וכ"ה בלוח ברה"נ פ"ב הי"א. סדר ברה"נ פ"ח ה"י.

סג) מסקנת הגמ' ברכות ריש פ"ו. תוס' שם. רא"ש שם. וראה גם לעיל סי' קסז ס"א וש"נ.