ה

ה אע"פ שמותר לאבד פירורים שאין בהם כזית בידיםיח לא יזרקם במקום דריסת רגלי בני אדם מפני שקשה לעניותיט כשדורסים על פירורי לחםכ ולא התירו אלא לאבדם כגון להשליכם למים וכיוצא בזהכא:


יח) ברכות נב, ב. רמב"ם הל' ברכות פ"ז הי"א. טור ושו"ע ס"ד. וראה שבת קמג, א ותוס' ד"ה פירורין. וראה תוס' מנחות נח, ב סד"ה ואיכא.

יט) חולין קה, ב. פסחים שם. תוס' ברכות שם ד"ה פירורין. שו"ע שם.

כ) רש"י חולין שם ד"ה נפל. רש"י ורשב"ם פסחים קיא, סע"ב ד"ה נקוד. מ"א סק"ג. וראה גם לקמן חלק חו"מ הל' שמירת גו"נ ס"ט. ולענין פירורי חמץ בע"פ שחל בשבת - ראה לקמן סי' תמד ס"ט.

כא) מ"א שם.