י

י משיאחז הכוס בידו לברך לא ישיח המברךנז אפי שיחה קלה ב' וג' תיבותנח משום היסח הדעתנט ויש אומריםס שגם המסובין אין להם להסיחסא משנטל המברך הכוס בידו לברך וטוב לחוש לדבריהם לכתחלהסב.

ולדברי הכל משהתחיל המברך לברך לא ישיחו גם המסובין אצ"ל בשעה שהוא מברך שהם צריכים לשמוע ולהבין מה שאומר המברך אלא אפילו בין ברכה לברכה אין להם להשיח כמו שאין המברך רשאי להשיח שהשומע כמברך בעצמוסג ואם עברו ושחו בין ברכה לברכה בשעה שהמברך שותק מעט יצאוסד ואפילו אם שח המברך בעצמו יצאסה אבל אם שחו בשעה שהוא מברך לא יצאוסו.

ושערוריה זו מצויה בין ההמון שבשעה שהמברך בזימון מברך אין שומעין לו ומדברים דברים אחרים ועוברים על עשה של תורה בשאט נפש וטוב מאד היה שלא לברך כלל בזימון שאז היה כל אחד מברך לעצמו משא"כ עכשיו שטועים לומר שיוצאים בברכת המברך והם אינם שומעין מה הוא אומרסז וגם לכל אדם נכון שיאמר בלחש מלה במלה עם המברך כל ברכה וברכה ואפילו החתימות לפי שאין כל אדם יכול לכוין לשמוע כל תיבה ותיבה מפי המברךסח ואם באמצע יפנה לבבו ולא ישמע איזו תיבה המעכבתסט לא יצא ידי חובתו ובחתימות ימהר לסיים קודם שיסיים המברך כדי שיוכל לענות אמן אחריוע כמו שנתבאר בסי' נ"אעא ונ"טעב.

ואע"פ שאין מזמנין אלא כשמצטרפין לברך כולם ברכת המזון בבת אחת דהיינו שאחד מברך לכולם ולא כשכל אחד מברך לעצמו שאין כאן זימון כלל כמ"ש בסי' קצ"געג מכל מקום כיון שכל ברכת המזון עד החתימה אומרים כולם יחד מלה במלה עם המברך ברכת המזון ה"ז כאמירה אחת וגם החתימות הם חוזרים ושומעים מפי המברך ועונים אמן אחריו כמו כשאחד מברך לכולם ממשעד ואע"פ שברכת הזימון צריכים לשמוע מפי המברך דוקא כמו שיתבאר שם מכל מקום בברכת המזון מחמת חסרון כוונה יש לנהוג כןעה.

ויש חולקיןעו על זה ואומרים שאין מזמנים אלא א"כ אחד מברך לכולם והם שומעים ולכל הפחות צריכים לשתוק ולשמוע עד סיום ברכת הזןעז וכן עיקרעח ומסיום ברכת הזן ואילך יש לנהוג כסברא הראשונה מחמת דוחק חסרון כוונהעט אבל עד סיום ברכת הזן השמיעה מעכבת הזימון שאין יוצאים ידי זימון כלל בעניית ברוך שאכלנו לבד כמ"ש בסי' קצ"גפ:


נז) מימרא דר' אסי שם ורש"י ד"ה אין מסיחין. טור ושו"ע ס"ו.

נח) מ"א סי' קסה ס"ק ד. וראה גם לעיל סי' קפא ס"ו.

נט) תוס' שם בשם רש"י. רש"י על הרי"ף שם. שלטי הגבורים על המרדכי ברכות רמז קפג אות ז.

ס) משמעות התוס' שם ד"ה אין. הרב רבנו יונה שם (לח, א ד"ה אין) בשם רבני צרפת (ראה חדושי אנשי שם אות ג, והגהות הב"ח שם אות ו). וראה רא"ש שם פ"ז סל"ה. רבנו ירוחם נתיב טז ח"ז (קמח, ד).

סא) אוצ"ל: להשיח.

סב) מ"א ס"ק י.

סג) כדלעיל סי' ח סי"א וש"נ.

סד) תוס' ורא"ש והרב רבנו יונה שם. טור ושו"ע שם.

סה) רמ"א ס"ו. וראה לקמן סי"א וסי' קפה ס"ה ובנסמן שם דהיינו אף בשח באמצע הברכה.

סו) תוס' שם. רמ"א שם.

סז) ט"ז ס"ק ו.

סח) שבלי הלקט סי' קנו. אורחות חיים הלכות בהמ"ז אות יא. כל בו ריש סי' כה, בשם ה"ר פרץ (הגהות תשב"ץ סי' שו). שו"ע ס"ז. ט"ז שם ובסי' קצג ס"ק ה. ולמדו זאת מהא דלעיל סי' נט ס"ד לענין ברכות ק"ש, וש"נ. וראה גם לקמן סי' קפה ס"ד. סי' רפד סי"א.

סט) ראה עולת תמיד ס"ק ה. אליה רבה ס"ק יד. ומה הן תיבות המעכבות, ראה לקמן סי' קפז ס"ד.

ע) רמ"א ס"ז.

עא) סעיף ג.

עב) סעיף ד.

עג) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, ועי' מ"א שם ס"ק ד. וראה גם לקמן סי' קצז ס"ח.

עד) עי' מ"א ס"ק יב.

עה) ט"ז שם.

עו) ב"ח ד"ה ומ"ש לא ובסי' קצג ד"ה ומיהו, שכן עשה מהר"ם מרוטנבורג (ראה אורחות חיים שם).

עז) הגהות תשב"ץ שם. אורחות חיים וכל בו שם.

עח) מ"א שם.

עט) מ"א שם. וראה לקמן סי' קצז ס"ח: עכשיו שכולם מברכים בלחש עם המזמן . . . אלא שכבר נת' בסי' קפג שאין לנהוג כן אלא ישמעו מפי המזמן לפחות עד סיום ברכת הזן.

פ) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה מ"א שם ובסי' קצג ס"ק ד. וראה לקמן סי' ר ס"א וש"נ. והיינו אפי' אינו יוצא י"ח בשמיעה זו, כדלקמן סי' ר ס"ג.