יד

יד אסור לעשות מלאכה בעודו מברךקב מפני שנראה כמברך בדרך עראי ומקרהקג אפילו תשמיש קל אסור לעשות אע"פ שאינו מונעו מלכויןקד ואצ"ל שלא יעסוק בדבר שצריך לשום לבו אליו ואפילו היא דבר מצוה כגון עסק התורה שנמצא פונה לבבו מכונות הברכהקה וזה אינו נכון לכתחלה גם בשאר ברכותקו שכיון שכולם צריכים כונה לכתחילה לדברי הכלקז וכן בקריאת שמע אפילו מפרק שני ואילךקח משא"כ מלאכה בידים לא מנעו אלא בפרק א' של קריאת שמעקט:


קב) ירושלמי ברכות פ"ב ה"ה. שו"ע סי"ב וסי' קצא ס"ג.

קג) ט"ז סי' קצא.

קד) מ"א סי' קצא ס"ק ב. באר היטב ס"ק יב וסי' קצא ס"ק ב.

קה) ט"ז שם. וראה לקמן רס"י קפה.

קו) ראה ט"ז שם. וראה תהלה לדוד סי' קצא.

קז) ראה לקמן סי' קפה ס"ב וש"נ.

קח) שהרי לכתחלה יש לכוין בכל הפרקים, כדלעיל רס"י סא וש"נ.

קט) ומטעם, שנראה כקורא דרך עראי, אף שיכול לכוין, כדלעיל סי' סג ס"ח. וראה תהלה לדוד סי' קצא ס"ק א.