קצ שתיית היין אחר הברכה ודיניו ובו ח' סעיפים:

א

א אחר שסיים ברכת המזון צריך לברך בורא פרי הגפן על הכוס של ברכת המזוןא אפילו אם כבר בירך על היין שבתוך הסעודהב שכל מה שאוכל ושותה אחר ברכת המזון סעודה אחרת היאג לפי שברכת המזון היא סילוק והיסח הדעת למה שלפניהד וגם אי אפשר לשתות ולאכול בעודו מברךה.

ומפני זה נשתנה ברכת המזון מכל דברים הטעונים כוס כגון קידוש והבדלהו ברכת חתניםז ומילה שבכולם ברכת היין קודמת וכאן מברך בורא פרי הגפן אחר ברכת המזון ולא לפניה אפילו אם לא בירך על היין בתוך הסעודהח ואפילו בירך הרי כשנטל הכוס בידו לברך ברכת המזון הסיח דעתו מלשתות קודם ברכת המזוןט ואם היה נמלך לשתות היה צריך לחזור ולברך וכיון שכן למה אינו מברך בורא פרי הגפן קודם ברכת המזון אלא לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבוראו על מה שאכל ושתה הואי סילוק והיסח הדעת על מה שעשה ואפילו על ברכת המזון שמברךיא והכוס בידו לכך צריך לברך תיכף לשתייתויב:


א) פסחים קג, ב כמר זוטרא. טור ושו"ע ס"א.

ב) גמרא שם. לבוש ס"א.

ג) ראה גם לעיל סי' קעט ס"ה.

ד) גמרא שם. וכ"ה גם בשאר ברכה אחרונה, כדלקמן ס"ז.

ה) חולין פז, א. משא"כ תפלה שיש בה רק טעם הב' ולא טעם הא', כדלעיל סי' קעח ס"ז וש"נ. וראה לקמן סי' רעא סי"א אם קידוש הוי הפסק מטעם זה בפורס מפה ומקדש.

ו) כדלקמן סי' רצו ס"א וש"נ.

ז) שו"ע אהע"ז סי' סב ס"א. וראה סידור (ברכת אירוסין ונשואין) שמחלק בין ז' ברכות שתחת החופה לז' ברכות שאחר בהמ"ז, וש"נ.

ח) הג"ה בלבוש ס"א.

ט) כדלעיל סי' קעט ס"ה.

י) בלוח התיקון הגיה: והוה. וכ"ה ברא"ש שם.

יא) בקוה"ש הגיה: על כוס בהמ"ז שמברך. ובלוח התיקון: על בפה"ג שבירך. וכ"ה ברא"ש שם.

יב) רא"ש פסחים פ"י ס"י. וטור. מ"א ס"ק א. אליה רבה ס"ק א.