ג

ג וצריך ג"כ שיהיה היין בשעת האמירה אצלו על השלחן או על גבי דבר אחר באותו חדר מוכן לשתיהכד וזהו ג"כ מעכב אפילו בדיעבד שאם אין היין לפניו בשעת האמירה ג"כ אינו נקרא אומר שירה על היין משא"כ אחיזת הכוס בידו אינו אלא מי' דברים שנאמרו בכוס למצוה ולא לעכב כמו שנתבאר בסי' קפ"גכה:


כד) יתבאר בסי' רו ס"ט, לענין ברכת היין. ולענין ברכת המזון ראה גם לעיל סי' קפב ס"א. וכן לענין קידוש - לקמן סי' רעא סכ"ח.

כה) סעיף ז. וראה גם לקמן סי' רו ס"ט לענין ברכת היין.