ה

ה אע"פ שמצוה מן המובחר שכל המסובים יטעמו מכוס של ברכהנד א"צ לטעום מכוס המברך אלא יכול כל אחד ליתן כוסו לפניונה ויותר טוב לעשות כן אם אפשר לפי שכוס המברך הוא פגום לאחר ששתה ממנו המברךנו.

ואף שאפשר לתקנו ע"י שיוסיפו בו ייןנז לשתות כל אחד ואחד מהמסובין מכל מקום יותר טוב שיטעימו מיין של ברכה שכשיש לפני כל אחד ואחד כוסו בשעת ברכת המזון הרי כולם הן כוסות של ברכה כמו כוס המברךנח.

ואם לפני המסובין הן כוסות ריקנים יכול ליתן מכוס הברכה מעט לכל כוס וכוס שלהםנט אחר שבירך בורא פרי הגפן קודם שתייתו כדי שיטעימו מכוס שאינו פגוםס ואין בזה משום הפסק בין ברכה לשתיה כיון שהוא לצורך שתיית המסוביםסא ומה שהוא מברך הוא כאלו הם מברכים שהרי הם יוצאים בברכתו וכן אם כוסות שלפניהם מלאים אלא שהם פגומים יכול לשפוך מכוס שלו לתקנםסב קודם שישתהסג.

וכיון שהם זקוקים לכוסו אין להם לטעום עד שיטעום הואסד כמו שנתבאר בסי' קס"זסה אבל אם אינם זקוקים לכוסו שכוסות שלהם מלאים ואינן פגומים יכולים לטעום קודם שיטעום הוא:


נד) רא"ש פסחים פ"י סט"ז. שו"ע ס"ד. טור ושו"ע סי' רעא סי"ד. לקמן שם סכ"ה.

נה) ירושלמי ברכות פ"ו ה"א. תוס' ברכות מז, א ד"ה אין. רא"ש ברכות פ"ז סי' טו. רשב"א פ"ז דברכות מז, א ד"ה אמר.  ב"י ושו"ע ס"א. וכ"ה לקמן סי' ריג ס"א וסי' רעא סכ"ה - לענין קידוש. וראה גם סי' תעב סכ"ד. ולענין מנהג ראה כפר חב"ד 935 ע' 68.

נו) ט"ז סי' קפב ס"ק ד.

נז) כדלעיל סי' קפב ס"ה וש"נ.

נח) ברכות נא, ב. רש"י שם ד"ה כל האי נבגא. אבודרהם הל' ברכות שער א בשם הראב"ד. הובא בט"ז סי' קפב ס"ק ה.

נט) רשב"א שם. שו"ע ס"א. וראה לעיל סי' קפב ס"ד ששפך ממנו לכלי לא פגמו.

ס) רא"ש שם. ב"ח ד"ה ומ"ש ויטעום. ט"ז ס"ק א ובסי' קפב ס"ק ד - כשהיו לפניהם כוסות פגומים. ומשמע ברשב"א ושו"ע שהוא הדין נמי כשהיו ריקנים.

סא) עי' לעיל סי' קסז ס"כ לענין לחם דהוי הפסק, דשם הוי שלא לצורך.

סב) תוס' ברכות מז, א ד"ה אין. רא"ש ברכות פ"ז סי' טו. שו"ע ס"א וסי' קפב ס"ד וסי' רעא סי"ז. לקמן שם סכ"ט.

סג) רא"ש שם. ב"ח וט"ז שם.

סד) ירושלמי תוס' רא"ש ורשב"א שם. טור ושו"ע ס"א.

סה) סעיף כ לענין בציעת הפת. וראה גם לקמן סי' רעא ס"ל לענין קידוש.