ט

ט מי שהיה כבר שבע קודם שאכל ואכל אכילה גסה אם נהנה גרונו מאותה האכילה מברך לפניו ולאחריו ומוציא אחרים ידי חובתםע אף על פי שהם חייבים מן התורה והוא אינו חייב אלא מדברי סופריםעא אבל אם נפשו קצה עליו ואין גרונו נהנה מאכילתו אינו מברך כלל לא לפניה ולא לאחריהעב לפי שזו אינה חשובה אכילה כלל לכל מצות שבתורה בין לענין מצות עשה כמו שנתבאר בסי' תע"ועג בין לענין מצות לא תעשה כמה שכתבנו בסי' תרי"בעד:


ע) פסקי ריא"ז ברכות פ"ז ה"ב אות ח. שלטי גבורים ברכות פ"ז (לה, ב) אות ב. מ"א ס"ק יב.

עא) כדלעיל סוף ס"ו וש"נ.

עב) פסקי ריא"ז ושלטי גבורים ומ"א שם. וראה גם לקמן סי' רד סט"ו.

עג) סעיף ה.

עד) סעיף ה.