קצט על מי מזמנין ועל מי אינן מזמנין ובו י"א סעיפים:

א

א השמש שאכל כזית מזמנים עליוא שאף שלא קבע עצמוב בשלחן עמהם אלא עומד ומשמש עליהםג ואכל מעומד וגם הולך ובאד באמצע אכילתו ואין לו קביעות כלל עמהם מצטרף עמהם לזימון שכיון שדרך אכילתו בכך זו היא קביעותוה משא"כ באיש אחרו כמ"ש בסי' קצ"גז:


א) משנה מה, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) גמרא שם מז, ב.

ג) פסקי ריא"ז ברכות פ"ו הלכה ה אות א. שלטי גבורים פ"ז (לא, א) אות ב. וראה גם לעיל סי' קסז סט"ו וש"נ.

ד) רש"י שם ד"ה לא קבע. ט"ז ס"ק א. וראה גם לעיל סי' קעח ס"ח.

ה) רבינו יונה שם ד"ה שלשה. רא"ש ברכות פ"ז סי' א. לבוש ס"א. וראה חידושי צמח צדק טז, ב ד"ה והשמש.

ו) רבינו יונה ורא"ש שם.

ז) סעיף ב וש"נ.