ר דין המפסיק כדי לברך ובו ג' סעיפים:

ב

ב אבל שנים אינן חייבים להפסיק לאחדי לפיכך אין חיוב זימון חל עליהם כלל עד שיתרצו להפסיק לאחד ולברך ואם לא רצו להפסיק וזימן הוא עליהם ולא ענו אחריו או שלא שמעו עד הזן את הכל לא עשה כלום ולא יצא ידי זימון לפיכך אף הוא אינו רשאי לברך עד שיגמרו השנים סעודתם ויזמן עליהם שהרי כבר נתחייב בזימוןיא מתחלת הסעודה אם התחילו שלשתם יחד כמ"ש בסימן קצ"גיב.

ואם נתרצו להפסיק לו וזימן עליהם ואח"כ בא אחד מן השוק וקבע עמהם וגמרו סעודתם עמו אינן חוזרין ומזמנין שכבר פרח מהם זימון כשזימנו פעם ראשונהיג אבל אחד המפסיק לשנים ואח"כ באו ב' מן השוק וקבעו אצלו וגמר סעודתו עמהם חוזר ומזמן עמהם שהוא נעשה טפל לב' אלו שלא זימנו עדייןיד כמו שנתבאר בסי' קצ"ג והוא הדין פעם ב' וג' או יותר יכול להפסיק ולזמן עם כל שנים שבאו וקבעו אצלוטו ואכל עמהם כזיתטז.

וה"ה אם היו ט' קבועים יחד מתחילה והפסיק אחד לב' מהם יכול [ה]אחד לחזור ולהפסיק לב' אחרים מהם ולחזור ולהפסיק לב'יז אבל ב' האחרונים פרח זימון מהם כשזימנו הראשונים ולא נשאר זימון בחבורהיח אם לא שאכלו עוד אחר זימון הראשוניםיט כמ"ש שם בסי' קצ"גכ ושם נתבארו כל פרטי דיני פרח זימון:


י) ברכות מה, ב. טור ושו"ע שם.

יא) רשב"א שם. שו"ע שם. ט"ז ס"ק א. אליה רבה ס"ק ג.

יב) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ד.

יג) אליה רבה ס"ק ט.

יד) טור בשם אחיו רבי יחיאל בשם אביו הרא"ש. לבוש ס"ב. ב"ח ד"ה ושאלתיו. מ"א ס"ק ג.  ומפרש רבינו דהיינו שאכל עמהם אחר הזימון (כיון שעדיין לא נקבעו יחד). וראה לקמן בסמוך שכ"ה גם בב' האחרונים (שפרח מהם זימון), שצריכים לאכול עוד אחר זימון הראשונים, משא"כ כשהיו ט' (שהיו קבועים יחד מתחילה, ולא פרח זימון) סגי אפילו לא אכל עוד אחר זימון הראשונים, כדלקמן בסמוך. ובג' שבאו מג' חבורות שזימנו (שפרח זימון לגמרי) אין יכולים לזמן אפילו אכלו אח"כ יחד, כמבואר בשו"ע סי' קצג ס"ה. וסמך בכ"ז על מה שנתבאר לעיל בסיום סי' קצג, ששם נתבארו כל פרטי דיני פרח זימון, כדלקמן בסמוך, וחסר לפנינו. וראה תהלה לדוד כללי דינא פרח זימון ס"א-ב.

טו) לבוש וב"ח שם.

טז) כדלעיל סי' קצז ס"ב וש"נ.

יז) מ"א שם.

יח) רשב"א ברכות נ, א ד"ה אי נמי בשם רב האי. רמ"א סי' קצד ס"א. מ"א שם.

יט) אבן העוזר. וראה תהלה לדוד כללי דינא פרח זימון ס"ב.

כ) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה מ"ש לעיל בסמוך.