קפב דין כוס ברכת המזון ושלא יהיה פגום ובו ו'...
קפג המברך האיך יתנהג בכוס של ברכת המזון ובו...
קפד לקבוע ברכה במקום סעודה ועד כמה יכול לברך...
קפה לברך ברכת המזון בקול רם ויתר פרטים בברכת...
קפו אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון ובו ד'...
קפז דיוקים בנוסח ברכת המזון ובו ט' סעיפים:
קפח נוסח ברכה ג' ודיני ברכת המזון בשבת...
קפט נוסח ברכה רביעית ודיניה ובו ח' סעיפים:
קצ שתיית היין אחר הברכה ודיניו ובו ח'...
קצא אם הפועלים מחוייבים לברך ובו סעיף אחד:
קצב ברכת זימון בשלשה או בעשרה ובו ז' סעיפים:
קצג אם מצטרפין לזימון אם לאו ובו ב' סעיפים:
קצד שלשה שאכלו כאחד ונפרדו לענין הזימון ומה...
קצה חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם ובו...
קצו מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון ובו ז'...
קצז דין צירוף לזימון ג' או עשרה ובו ט'...
קצח אחד נכנס אצל שלשה שאכלו ובו ב' סעיפים:
קצט על מי מזמנין ועל מי אינן מזמנין ובו י"א...
ר דין המפסיק כדי לברך ובו ג' סעיפים:
רא מי הוא המברך ובו ה' סעיפים: