ד

ד אסור לגרום ברכה שאינה צריכה כגון כל שני דברים שיכול לפוטרם בברכה אחת אסור לגרום שיצטרך לחזור ולברךכח כגון שיפסיק בנתים בשיחה או בדבר אחר הגורם שיצטרך לחזור ולברךכט ואפילו בשבת שחסרו הרבה ברכות ממנין ק' ברכות שחייב אדם לברך בכל יוםל אסור לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להשלים לק'לא.

במה דברים אמורים כשיכול לפטור ב' דברים בברכה שהיא מיוחדת לשניהם אבל אם היא מיוחדת לדבר אחד אלא שיכול לפטור בה גם השני בתורת טפלה טוב יותר להרבות בברכות כמ"ש בסי' רי"בלב:


כח) מ"א ס"ק ו. וראה גם לקמן סי' רעא סי"ב. סי' רפב ס"ג. סי' רצא ס"ג.

כט) כדלעיל סי' כה סי"ג וש"נ.

ל) כדלעיל סי' מו ס"א.

לא) מ"א שם.

לב) סעיף ח וש"נ. וראה גם לעיל סי' ריג ס"ו. לקמן סי' רמט סי"א וקו"א שם ס"ק ד. וראה העו"ב תשכג ע' 63. קצור הלכות משו"ע אדה"ז מילואים לסי' רצ.