יג

יג אם היה ניעור כל הלילהנא צריך ליטול ידיו מיד כשיאור היום אע"פ שבכל הלילה לא הסיח דעתו משמירת ידיו כגון שהניחן בבתי ידים אעפ"כ צריך ליטול ידיו מן הכלי בלא ברכה כשיאור היוםנב מפני שאפשר דכשתקנו חכמים נטילת ידים בכל שחר מטעם שנתבאר בסעיף א' לא רצו לחלק בין ישן דנעשה בריה חדשה ללא ישן כללנג:


נא) שו"ע ורמ"א סעיף יג. וראה ט"ז סוס"ק ט. וראה סידור ד"ה אם ניעור.

נב) ראה גם לקמן סי' תצד ס"ג. וכ"ה בסידור שם שלא יברך על נטילת ידים. אבל עי' אג"ק ח"ג עמ' ד.

נג) ב"י. ט"ז ס"ק ט.