יח

יח אלו דברים שהן צריכין נטילה במים דוקאסג ולא בכל מידי דמנקיסד אבל א"צ לערות על ידיו ג' פעמיםסה אלו הן הקם מהמטהסו והיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ והנוטל צפרניו והחולץ מנעליו בידיוסז והנוגע ברגליו והנוגע בגופו בידו והחופף ראשו והנוגע בכינה והמשמש מטתוסח ומי שמפלה כליו אפילו לא נגע בכינה שלא מצאסט וההולך בין הקברותע ומי שנגע במת אבל אם הלך אצל מתעא א"צ נטילה ומיהו נהגו ליטול אפילו נכנס למת אחדעב והוא הדין המלוין אותו ומי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל ידיועג אם תלמיד חכם הוא תלמודו משתכח ואם אינו תלמיד חכם יוצא מדעתו:


סג) שו"ע סעיף יח.

סד) מ"א ס"ק יז. מרדכי פ"ח דברכות. ועי' לקמן סי' צז ס"ג.

סה) מ"א שם. סדר היום סדר כוונת נט"י.

סו) עי' קצוה"ש בהערות שבסופו לסי' ב סי"א. קובץ אהלי שם ח"ח ע' קלג.

סז) מ"א ס"ק יט. והיינו אף אם אינן מטונפות, כדלקמן סי' קכח סכ"ז.

סח) ראה גם סידור סדר ק"ש שעל המטה.

סט) מ"א ס"ק כב.

ע) מ"א ס"ק כ. תשובת מהרי"ל סימן כג.

עא) מ"א ס"ק כא.

עב) מ"א שם.

עג) ארחות חיים הלכות נטילת ידים אות ט. שו"ע שם.