י דיני כנפות הטלית ובו כ"ג סעיפים:

א

א טלית שאין לה ד' כנפות פטורה מן הציציתא שנאמרב על ארבע כנפות כסותך יש לה יותר מד' כנפות חייבת שנאמר אשר תכסה בה והאי קרא יתירה הוא אלא לרבות בעלת ה' כנפות או יותר שחייבת ומה ראית לרבות בעלת ה' ולמעט בעלת ג' מרבה אני בעלת ה' שיש בכלל ה' ד' ומוציא אני בעלת ג' שאין בכלל ג' ד':


א) מנחות מג, ב. זבחים יח, ב. רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"ג. טור ושו"ע ולבוש סעיף א.

ב) דברים כב, יב.