י

י היה בה שלש כנפות ועשה בה שלש ציצית ואחר כך עשה לה עוד כנף רביעי ועשה גם בו ציציתכב הרי השלש ציצית הראשונים פסולים וצריך להתירם ולחזור ולהטיל בטליתכג לפי שמתחלה כשהטיל הג' ציצית בבגד היתה עשייתן בפסול שעדיין לא היתה הטלית מחוייבת בציצית כלל שהרי לא היה בה עדיין ד' כנפות ואע"פ שאח"כ עשה בה גם הכנף הד' מכל מקום אין הג' ציצית הראשונים חוזרים להיות כשרים על ידי כך כיון שלא עשה בהם עצמן שום מעשה חדש להכשירן והתורה אמרהכד גדילים תעשה ולא מן העשוי כבר בפסולכה:


כב) מנחות שם. רמב"ם הלכות ציצית פ"א הט"ז. טור. שו"ע ולבוש סעיף ה.

כג) היינו גם ההטלה בנקב וקשר הראשון, ועי' לקמן סי' יא סכ"ג שבדיעבד כשר כשנעשה בפסול הקשר הראשון שלפני הכריכה.

כד) דברים שם.

כה) ראה גם לקמן סי"ד. סי' יא סט"ו וסכ"ג. סי' טו ס"ד וס"ט.