יא

יא וכן הדין אם אפילו לא עשה בה אלא ציצית אחתכו או אפילוכז אם לא כרך אלא חוליא אחתכח ואח"כ השלימה לד' כנפות ועשה בהן ציצית צריך להתיר החוליותכט או הציצית שנעשה בפסול ולחזור ולהטילם בטלית:


כו) מ"א ס"ק ו.

כז) ב"י סי' יא.

כח) ולקמן סי' יא סכ"ג "ואחר שקשר החוליא קשר אפי' קשר אחד". וראה מ"מ וציונים.

כט) בכת"י: החוליא.