יג

יג טלית שהיתה ארוכה כשתים וכופלה לשתים ומתעטף בהלא יש אומריםלב שמטילין לה ציצית כשהיא כפולה דהיינו ב' ציצית במקום הכפללג אחד מכאן ואחד מכאן משום דזה המקום נקרא כנף בשעת העטיפהלד שהטלית היא כפולה וב' ציצית בקרנות הא' מן ראשי הטלית התלוין. ויש אומריםלה שצריך להטיל הציצית במקום הנקרא כנף כשהטלית היא פשוטה שהרי סתמא עשויה להתפשטלו וכמופשטת דמי כיון שלא תפרה לכן לא יטיל הב' ציצית במקום הכפל משום דכשתתפשט הטלית יהיו הציצית באמצע הטליתלז אלא יטיל בד' קרנותיה הפשוטיםלח ומאחר שלא נתברר לנו הלכה כדברי מי לכן יזהר כל אדם שלא להתלבש כלל בטלית כפולהלט אלא א"כ תפרה אחר שכפלהמ ואפילו לא תפרה אלא מרוח אחתמא מכל מקום כיון שאינה יכולה להתפשט עוד מכפילתהמב לכן לדברי הכל מטילין לה ב' ציצית במקום הכפל שהוא המקום הנקרא כנף כשהטלית כפולה:


לא) רש"י מנחות מא, א ד"ה טלית כפולה.

לב) תנא קמא מנחות שם. טור בדעת הרא"ש הלכות ציצית סי' ח. רמ"א סעיף ו בשם יש אומרים. וראה יד שאול.

לג) רש"י שם ד"ה אפשיט.

לד) ראה מחנה יוסף ע' נ.

לה) ר' שמעון שם. רמב"ם הל' ציצית פ"א הי"ז. ב"י. שו"ע ורמ"א סעיף ו.

לו) לבוש סעיף ו. וראה ב"י.

לז) לבוש שם. רש"י שם ד"ה ורבי שמעון.

לח) ספר המאורות הלכות ציצית. ב"י. רמ"א שם.

לט) מ"א סק"ז.

מ) מנחות שם. רמב"ם שם. שו"ע שם. מ"א שם.

מא) רמב"ם שם. שו"ע שם.

מב) לבוש שם.