יד

יד טלית שהטיל לה ב' ציצית בכנף א' הרי זו פסולהמג שהרי עבר על בל תוסיף ואם חתך ציצית א' מהםמד אפילו חתך את הראשונה והניח את השניה הרי היא כשרהמה ואע"פ שעשיית השניה היתה בפיסול שהרי בעשייתה עבר על בל תוסיף וכשחתך הראשונה לא עשה שום מעשה בהשניה שהרי היתה כבר עשויה והתורה אמרה גדילים תעשה ולא מן העשוי כבר בפיסולמו אפ"ה השניה כשרה משום דמה שהטיל השניה בעוד שהראשונה תלויה בטלית כיון שיש איסור דבל תוסיף בעשייה זו לכן אין עשיה זו נחשבת כלום וכאלו לא עשה כלל דמימז ואח"כ כשחותך את הראשונה ומכשיר את הטלית בהשניה חשיב יותר למעשה ונחשב לו אז חתיכת הראשונה כאלו עושה השניה ואין כאן תעשה ולא מן העשוי כבר שהרי לא היתה עשויה עדיין כיון שעשייתה היתה באיסור אין זו נחשבת עשייה כלל ועכשיו הוא שעושה אותה במה שחותך הראשונה:


מג) מנחות מ, ב. שו"ע ולבוש סעיף ו.

מד) רש"י שם ד"ה הטיל. לבוש שם.

מה) טור בשם הרא"ש הלכות ציצית סי' יט. לבוש שם. מ"א ס"ק ט.

מו) כדלעיל ס"י וש"נ.

מז) רש"י שם ד"ה אמר רבא. תוס' שם ד"ה בבל תוסיף. לבוש שם.