טז

טז מלבושים שהם סתומים למעלה ופתוחים למטה ויש להם ד' כנפותמט כגון אלו המלבושין שפותחים אותם למטה משני צדדיהן אם רובם פתוח חייבים בציצית ואם רובם סתום ה"ז כאלו היה כולה סתוםנ ואין זה נקרא כנף ולכך הם פטורים מן הציצית ואם חציה פתוח וחציה סתום מטילין אותו לחומרא וחייבים בציציתנא אבל אין מברכין עליונב דספק ברכות להקל ואין יוצאין בו בשבתנג דשמא פטור מן הציציתנד והרי הם כמשאוי ואפילו לכרמלית שאין בו אלא איסור דרבנן אין יוצאין בונה ולא אמרו ספק דבריהם להקל אלא כשכבר נעשה הספק איסורנו אבל אסור לעשות ספק איסור דרבנן לכתחלה:


מט) שו"ע ולבוש סעיף ז.

נ) לבוש שם. וראה מחנה יוסף ע' קכב.

נא) שו"ע שם.

נב) לבוש שם. מ"א ס"ק יא.

נג) שו"ע שם. וראה לקמן סי' יג.

נד) עולת תמיד ס"ק ח.

נה) מ"א שם.

נו) שבת לד, ב. ביצה ג, ב. וראה לקמן סי' תפט סי"ב.