יח

יח ולכן צריך ליזהר בטליתות קטנים שלנו שמטילין בהם ציציתנט שיהיה רובו פתוח משני צדדיו רוב הנראה לעינים. וגם יזהר שלא לקבוע בו קרסים למטה מן החגור ואפילו אם הוא למעלה מן חציו כגון שהטלית קטן ארוך מאד מכל מקום אסור מפני מראית העין ואפילו אם אין הקרסים נכפפים מאוד באופן שאפשר לפתחם בנקל אפ"ה אסור מפני מראית העיןס:


נט) לבוש סעיף ח. ובסדור ריש הל' ציצית כ "להיות פתוח לגמרי מב' צדדיו כו' ואין צריך לומר שלא לעשות בתי זרועות" וש"נ.

ס) מ"א שם.