י דיני כנפות הטלית ובו כ"ג סעיפים:

ב

ב והואיל ולא נתרבו בעלת ה' כנפות או יותר אלא מחמת שיש בהם ד' כנפות מכאן אתה למד שבעלת ה' כנפות או יותר א"צ להטיל ציצית לכל כנפות הטלית אלא לד' [מהם] בלבדג ואם עבר והטיל לחמש כנפות עבר על בל תוסיףד:


ג) רמב"ם שם. רא"ש הלכות ציצית סי' ג.

ד) מ"א ס"ק ב.