כא

כא סודר שנותנין על צוואר במלכות ארץ ישראלסד שנקרא בלשון ערב"י שי"דסה פטור מן הציצית אע"פ שיש בו שיעור טלית שיתבאר לקמן סימן ט"זסו ואע"פ שנהנה בו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמיםסז מכל מקום כיון שעיקר הנחתם אינה להנאת כיסוי אלא להשתמש בהםסח לצרור בהם מעות ולקנח הזיעה לא מקרי כסות כלל:


סד) שו"ע סעיף יא.

סה) שהוא לשון חיזוק ע"ש שמחזיקין בו בידיהם (ב"י).

סו) ס"א.

סז) ב"י.

סח) ב"י. מ"א ס"ק יג.