כג

כג מלבושים שקורין רא"קעב שמחובר למעלה חתיכת בגד מרובעת ומונחת על כתיפו מאחוריו שקורין קאלנע"ר פטורין מן הציצית שהרי לצד מעלה אין לו כנפות רק כנפות הקאלנע"ר [ה]מונחים מאחוריו ואין זה כנפות הואיל ואין ב' הקרנות שמאחוריו מכוונות כנגד הכנפות שמלפניו ולכן אין נקראים כנפות כלל מפני שאינן קצה הבגד והרי זה דומה להתופר ב' כנפות באמצע הבגדעג שבודאי אינו צריך להטיל שם ציצית מפני שאין זה כנף האמור בתורה:


עב) דרכי משה. הובא במ"א שם.

עג) לבוש סעיף י. וראה ציץ אליעזר ח"ו סוס"י א.