ד

ד טלית שהיה לה ד' כנפות וחתך קרן אחד באלכסון ועשהו ב' כנפותז הרי נעשית בעלת ה' כנפות ונשארה בחיובה וה"ה אם חתך ב' קרנות באלכסוןח הרי נעשית בעלת ו' כנפות:


ז) רב שישא בריה דרב אידי מנחות לז, ב ופרש"י שם. טור ושו"ע ולבוש סעיף ב.

ח) מ"א ס"ק ג. עולת תמיד ס"ק ו. וראה מרדכי (סי' תתקמג) בשם תוספות שאנץ.