ה

ה אע"פ שהלכה שבעלת ה' כנפות או יותר חייבת מכל מקום טוב ליזהר לכתחלה שלא לעשות בשום בגד יותר מד' כנפותט מפני שיש חולקיןי ופוטרין אותו מן הציצית:


ט) מ"א ס"ק א. עטרת זקנים ס"ק א. ב"ח.

י) ספרי במדבר פיסקא קטו. זבחים שם. הגהות מיימוניות הל' ציצית פ"ג אות ב בשם ר' אליעזר ממיץ (בספר יראים סי' תא) ורבינו שמחה.