ו

ו מי שהגביה כנפות טליתו ותפר הכפליםיא עד שנראה כאלו הכנפות מקוצעות בעיגוליב ולא נשאר שם כנףיג אעפ"כ לא נפטרה מציצית דכל כמה שלא חתכם לגמרי מן הטלית מכלל דעדיין הוא צריך להם וסופם לחזור לתחלתם ועדיין הם נחשבים מכלל הטלית והרי יש לה ד' כנפות וחייב להטיל ציצית על מקום כנף הראשוןיד אע"פ שהוא עכשיו תפור לבגד כיון שסופו לחזור לתחילתו ואם לא כפל הכנפות בעיגול רק כפלם בענין שנשאר עדיין שם קרן על מקום הכפל מטיל הציצית על מקום הכפלטו כיון שיש בה תואר כנף:


יא) רב דימי מנחות שם (עפ"י פירש"י שם לח, א בל"א ועיקר). טור ושו"ע ולבוש סעיף ג.

יב) עולת תמיד ס"ק ב.

יג) לבוש שם.

יד) לבוש שם.

טו) מ"א ס"ק ד. לבוש שם. וראה תוס' מנחות שם ד"ה האי מאן דחייטיה.