ח

ח היה רוב הטלית מן העור ומיעוטה מן הבגדיח אף על פי שכנפיה הם ג"כ מהבגד פטורה. אבל אם רובה מן הבגד ומיעוטה מן העור אע"פ שכנפיה הם ג"כ מן העור חייבת לפי שהכל הולך אחר עיקר הבגד שנאמריט אשר תכסה בה משמע שחיוב ציצית תלוי באותו חלק מהבגד המכסה את עיקר הגוףכ:


יח) מנחות מ, ב. רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"ד. רבינו מנוח שם (הובא בשו"ת מהרי"ק סי' קמו. ב"י. כ"מ שם). טור ושו"ע ולבוש סעיף ד ומ"א ס"ק ה.

יט) דברים כב, יב.

כ) ראה חקרי הלכות ח"ה יא, א.