יא דיני חוטי הציצית ובו ל"ה סעיפים:

א

א מצות ציצית בזמן שהיה תכלת מצוי היה מצותה שיקח ב' חוטין צבועין [בצבע] הנקרא תכלת וב' חוטין שאינן צבועין הנקראים חוטי לבןא מפני שאין אנו מצווים לצבען ממילא נשארים בלבנותםב ועכשיו שאין לנו תכלת צריך ליקח ב' חוטי לבן במקום ב' חוטי תכלתג מפני שאין ציצית פחות מד' חוטין שנאמרד גדילים תעשה לך ואין גדיל פחות מב' חוטיןה שגודלן זה על גב זה וכשהוא אומר גדילים הרי כאן ארבע ואם הוסיף אפילו חוט א' על הד' חוטין הרי עבר על בל תוסיףו ולכן אותה הציצית שהוסיף בה החוט היא פסולה עד שיסיר חוט א' ממנה עיין סי' יו"דז:


א) רש"י ותוס' מנחות לח, א ד"ה התכלת. טור.

ב) רמב"ם הלכות ציצית פ"א ה"א.

ג) ט"ז ס"ק יג. וראה רא"ש הל' ציצית סי' ו. תוס' שם. שו"ע סעיף יב. וראה שם סי"ד.

ד) דברים כב, יב.

ה) רש"י מנחות לט, ב.

ו) שו"ע שם. שו"ת רשב"א ח"א סי' תסח וסי' תשכח. וראה סמ"ק סי' קעז.

ז) סעיף יד.