י

י כבר אמרנו בסימן ט'לט שהציצית צריכין להיות ממין הכנף דוקא ולכןמ אין עושין הציצית מן הצמר הנאחז בקוצים כשהצאן רובצים ביניהםמא ולא מן הנימין הנתלשין מן הצאן ולא מן שיורי שתי שהאורג משייר בסוף הבגד ואם עשה מהן ציצית הרי הם פסוליםמב לפי שאין מינים הללו ראוים לעשות מהם בגדמג שהן פסולת הצמר ואין הבגד נעשית מכמותן והתורה אמרה הכנף מין כנף כמ"ש בסימן ט' והוא הדין כל מיני צמר הגרועיןמד שאין בגד נעשית מהן פסולין לציצית מטעם האמור:


לט) סעיף א.

מ) בעל המאור סוכה ט, א.

מא) מנחות מב, ב. רמב"ם הל' ציצית פ"א הי"א. שו"ע סעיף ה. וראה אוצר הגאונים - התשובות מסכת סוכה סי' כא.

מב) מנחות שם. ט"ז ס"ק ד.

מג) בעל המאור שם. מ"א ס"ק ט.

מד) מ"א שם.