יא

יא גזל חוטין שנטוו לשם ציציתמה והלך הגזלן ועשה מהם ציצית הרי הם פסולין שנאמר ועשו להם משלהםמו פרט לגזול ואם מכר הגזלן את הציצית לאחרמז (ג) אם כבר נתייאשו הבעלים מהם הרי הם כשרים מפני שקנה אותן הלוקח ביאוש בעלים ושינוי רשות מהגזלן ללוקח כמו שכתוב בחושן משפט סי' שס"אמח:


מה) שו"ע ורמ"א סעיף ו. בעל העיטור הלכות ציצית שער הראשון חלק שני.

מו) סוכה ט, א. שו"ע שם.

מז) מ"א סוף ס"ק י. וסי' תרמט ס"ק ג. וראה גם לקמן קצו ס"ד. סי' תנד סי"א. סי' תרמט ס"ו.

מח) סעיף ד. וראה גם לקמן בחו"מ דיני גזילה וגניבה סי"א. ועי' חקרי הלכות ח"ט טז, א.