יג

יג המשתחוה לבהמה צמרה פסול לציציתנו אע"פ שאין בעלי חיים שנעבדו אסורים להדיוט וכל המחובר לו הרי הוא כמוהו וא"כ הצמר הזה מותר להדיוט מכל מקום למצוה אסור משום דמאוס הוא לגבוהנז שהרי בעלי חיים שנעבדו אסורין לגבוהנח לגבי המזבח וא"כ ה"ה לצמר שעל גביהן ואעפ"י דכשעושה ממנו ציצית הוא משתנה מכמות שהיה שהרי מקודם היה צמר ועכשיו נעשו חוטין מכל מקום עדיין מראהו עליו וניכר שהוא צמרנט אבל המשתחוה לפשתן נטוע מותר לעשות ממנו ציציתס שהרי מחובר שנעבד מותר בהנאהסא ואף לגבוה אינו מאוס כלל כיון שנשתנה מכמות שהיה בשעה שנעבד שהרי מקודם היה כעץ בעלמאסב ועכשיו שעשה ממנו חוטין הרי מראה הראשון חלף והלך לו ממנו לגמריסג:


נו) ע"ז מז, א. רמב"ם הל' ציצית פי"א ה"א. טור ושו"ע סעיף ח.

נז) עולת תמיד ס"ק ו. פרישה ס"ק ט.

נח) תמורה כח, א.

נט) מ"א ס"ק יב. ועי' לקמן סי' רצז קו"א סק"א.

ס) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה ע"ז מו, ב. רמב"ם פ"ג מהל' איסורי מזבח הי"ד. וראה לקמן סי' תרמט סי"ב.

סא) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' 26.

סב) מ"א שם.

סג) ראה חקרי הלכות ח"ט יט, א.