יד

יד כשעושה הנקב שתוחב בו הציצית לא יעשנו למעלה משלשה גודלין משפת הבגדסד מפני שנאמר על הכנףסה ולמעלה מג' אין זה כנף אלא בגדסו ואם עשה הנקב למעלה מג' גודליןסז אעפ"י (שכשעושה) [שכשקושר] הציצית בבגד עושה החוטין קצרים על הכנף כדי להקמיט הכנפות ומתכפל עד שבא הנקב למטה מג' גודלין אפ"ה פסול:


סד) סמ"ג עשין כו. טור ושו"ע סעיף ט. ובסדור ד"ה הנקב: שיהיה רחוק מסוף הכנף ... עד רוחב שלש גודלין ולא עד בכלל אלא פחות מעט.

סה) ראה גם לקמן סט"ז וש"נ. ובפסוק: על כנפי (במדבר טו, לח) - כדלקמן סי"ח ובסדור ד"ה רק שבטלית.

סו) ב"י. לבוש סעיף ט.

סז) מ"א ס"ק יד.