טז

טז ולא יעשה הנקב סמוך לשפת הבגדע שנאמר על הכנףעא ואם היה סמוך מאוד לשפת הבגד היה תחת הכנףעב ולכן צריך להרחיק הנקב משפת הבגדעג כשיעור שיש מן קשר אגודל עד סוף הציפורןעד דהיינו לערך ב' גודליןעה ואם אחר כך כשקושר הציצית עשה חלק החוטין שעל הכנף קצרים ונתכפלו הכנפות עד שבא הנקב למטה משיעור שנתבאר אפילו הכי כשרעו:


ע) סמ"ג עשין כו. שו"ע שם. וכ"ה בסדור ד"ה הנקב. ועוד הצריך שם (ד"ה רק) שגם הקשר יהי' למע' מקשר גודל. ולכן כתב שם: עצה טובה לו לעשות עוד נקב קטן כו' עיי"ש.

עא) ראה גם לעיל סי"ד וש"נ.

עב) סמ"ג שם. שו"ע שם.

עג) מנחות מב, א. רש"י שם ד"ה שירחיק. טור ושו"ע שם.

עד) רש"י שם. טור ושו"ע שם. וראה רבינו ירוחם נתיב יט ח"ג. הובא באליה זוטא סקי"ד.

עה) הפרדס לרש"י הלכות ציצית (הובא בספר שבלי הלקט). ראב"ן סי' רמז, הובא בש"ך יו"ד סי' מו ס"ק יג. וראה ב"י בשם מהר"י בן חביב. ועי' לחם הפנים לקצושו"ע ט, ג. מנחת פתים ס"ט. בדה"ש סי' ו סק"ז. פסקי הסדור אות כח. שער הכולל פ"ב אות ב.

עו) מ"א ס"ק יד.