יז

יז שיעור ג' גודלין אלו שאמרנו וכן שיעור מלא קשר אגודל שצריך להרחיק מודדין אותן ביושרעז משפת אורך הבגד וכן משפת רוחב הבגדעח אבל לא ימדוד אותם באלכסון מן הקרן זויות של כנף הבגדעט:


עז) רמ"א סעיף ט. ב"י.

עח) שו"ע סעיף י. מהר"י אבוהב בשם סמ"ג (מ"ע כו) ונימוקי יוסף (הל' ציצית) ובעל העיטור (הלכות ציצית שער ראשון חלק ג). רבינו יונה באגרת התשובה.

עט) רמ"א שם. ב"י.