יח

יח שיעור מלא קשר אגודל שאמרנופ שצריך להרחיק הנקב משפת הבגד אין צריך ליזהר בזה אלא בשעת הטלת הציצית בבגד אבל אם לאחר שהטיל הציצית בבגד ניתקו מחוטי השתי או הערבפא ונתרחב הנקב וירדו הציצית למטה ממלא קשר אגודל כשרפב וכן אם לאחר הטלת ציצית בבגד נסתר הבגד מלמטה בשפתו עד שנפחת מן השפה עד הכנף משיעור מלא קשר אגודל כשרפג שלא הקפידה תורה על זה שלא תהא הציצית תחת הכנף אלא בשעת עשייהפד שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי וגו' ומכל מקום לכתחלה טוב לעשות אימרא סביב הנקב שתוחב בו הציציתפה כדי שלא ינתקו החוטין של בגד מבפנים סביב הנקבפו ויפחת משיעור מלא קשר אגודל משפת הבגד ויסברו העולם שהיה כן קודם הטלת הציצית וכן יעשה אימרא בשפת הבגדפז כדי שלא יפחת משיעור קשר אגודל משפתו עד הנקב:


פ) מנחות מב, א. טור ושו"ע סעיף י. וכ"ה בסדור ד"ה אם לאחר. ושם "אפילו נפסקה סמוך להנקב שהציצית תלויה בו ולא נשתייר אלא משהו עד הנקב כשרה". וראה גם לקמן סי' טו סט"ו.

פא) משמעות הי"א הב' בשו"ע שם.

פב) רש"י מנחות שם ד"ה דסתר.

פג) רש"י שם. טור.

פד) לבוש סעיף י. פרישה ס"ק יב.

פה) רמ"א ולבוש סעיף י. וראה לקמן סי' טו סי"ד.

פו) ב"י. רמ"א ולבוש שם.

פז) טור. רמ"א ולבוש שם.