יט

יט אם יש גדיל שקורין (לייסט) בשפת הבגדפח שגודלין שם כדי שיהיה חזק בין שהגדיל הוא בשפת רוחב הבגד בין שהוא בשפת אורך הבגדפט לא יטיל את הציצית שם בגדיל אע"פ שהוא [מרחיק] מלא קשר אגודל משפת הכנף כגון שהגדיל הוא רחב אעפ"כ אין מטילין בו ציצית משום שנאמר על כנפי בגדיהם והגדיל אינו נחשב עיקר מן הבגד אלא הוא טפל ומשמש לבגדצ:


פח) סמ"ג מ"ע כו. שו"ע ולבוש סעיף יא.

פט) ב"י. לבוש שם.

צ) סמ"ג ושו"ע שם. וראה חקרי הלכות ח"ט יט, א.