יא דיני חוטי הציצית ובו ל"ה סעיפים:

ב

ב חוטי הציצית צריכין שזירהח שנאמרט פתיל תכלת שיהיה טווי ושזור כעין פתילה ומה תכלת טווי ושזור אף לבן כן שהרי הוקשו זה לזה שנאמרי גדילים תעשה וגו':


ח) ספרי במדבר (פיסקא קטו). שו"ע סעיף ב וט"ז ס"ק ב. וראה גם לקמן סי' יב ס"ז. ועי' שו"ת צ"צ חיו"ד סי' שנג.

ט) במדבר טו, לח.

י) דברים שם.