כ

כ כשמטילין ציצית בבגד עצמו אין צריך להרחיק משפת הבגד מלא קשר אגודל חוץ מן הגדילצא אלא גם הגדיל נחשב בכלל השיעור וכן לענין הרחקת ג' גודלין שאמרנו נחשב ג"כ הגדיל בכלל הבגדצב ולכן צריך ליזהר שלא יהיה הנקב למעלה מג' גודלין מן שפת הגדיל החיצונה:


צא) שו"ע סעיף יא. רב יהודה ב"ק קיט, ב ורש"י שם ד"ה הכל ורשב"א שם, א ד"ה הכובס. נימוקי יוסף הלכות ציצית ד"ה נוטפת.

צב) רשב"א שם. שו"ע שם.