כב

כב אם בשפת הבגד בולטין חוטי שתי בלא ערב או ערב בלא שתי יש להסתפקצו אם אלו החוטין נחשבין בכלל הבגד או לאו כיון שאינן כאריג גמור לכן צריך ליזהר שלא יהיה הנקב למעלה מג' גודלין משפת החוטין הללו שמא הן נחשבין בכלל הבגד ואם משך החוטין הוא רחב הרבה יחתוך קצתו וגם יזהר למדוד מלא קשר אגודל לבד מאלו החוטין שמא אינם נחשבים בכלל הבגד:


צו) מ"א שם. מרדכי הלכות ציצית (רמז תתקמח). סמ"ק (סי' לא הגהה ב).